Algemene voorwaarden voor verblijf op minicamping ‘t Schaepeweitje

 

ALGEMEEN.

 • Voor het overnachten op mini-camping ’t Schaepeweitje verhuurt de beheerder aan de Huurder een kampeerplaats. Daarop zijn onderstaande voorwaarden/regels van toepassing. Onder "beheerder" wordt verstaan de eigenaar van de mini-camping, onder "huurder" verstaan wij de personen die de kampeerplaats huren.
 • De huurder dient zich te houden aan de huisregels van Mini-camping ‘t Schaepeweitje. Deze huisregels staan vermeld op onze website en hangen op in de recreatieruimte van de mini-camping.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen.

HET KAMPEERTERREIN, GEBOUWEN en ONDERHOUD.

 • De beheerder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert. Het is aan de huurder/gebruiker niet toegestaan – behalve voor gebruikelijk onderhoud - op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te planten, antennes en/of satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.

DE OVEREENKOMST.

 • De huurder dient bij boeking aan de beheerder een aanbetaling te doen per bank van 50% van het totale faktuurbedrag in Euro’s zoals is aangegeven op de faktuur. Het resterende deel (de andere 50%) dient vooraf te worden overgemaakt per bank 14 dagen voor aankomst op de camping.

De aanbetaling is voor de huurder een zekerheid dat de beheerder de kampeerplaats voor hem/haar gereserveerd heeft. Bij het niet voldoen aan deze betalingsverplichting en na een herinnering daartoe, kan de beheerder de overeenkomst teniet doen.

 • De reservering is definitief nadat de beheerder het voorschot ontvangen heeft.
 • De huurder kan zich bij aankomst melden tussen 13.15 en 16.00 uur. Indien de huurder op een later tijdstip wil arriveren dient hij/zij de beheerder van de camping hiervan (bij voorkeur) telefonisch in kennis te stellen om een nieuwe aankomsttijd af te spreken.
 • De huurder mag zijn/haar kampeerverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen laten overnachten dan in de bevestiging is aangegeven. Bij overschrijding van het aantal personen, zonder overleg met de beheerder, wordt de reservering ontbonden. Logerende personen en honden dient u vooraf te melden.
 • Als de overeenkomst is geëindigd moet de huurder zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING / ANNULERING VAN HET VERBLIJF.

 • Indien de huurder eerder dan de afgesproken en door hem/haar gereserveerde periode voortijdig vertrekt, is hij/zij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, omdat de beheerder steeds de plaats voor de huurder vrij heeft gehouden.
 • De reservering wordt als ontbonden beschouwd indien: bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan of de huurder zich niet heeft gemeld op de dag van huuringang vóór 17.00 uur, zonder de beheerder hiervan in kennis te stellen. Wij horen het graag tijdig telefonisch als het uiterste tijdstip van aankomst niet haalbaar blijkt te zijn.
 • De huurder blijft in beginsel verplicht de overeengekomen prijs te voldoen. Wij adviseren de huurder om voor medische- of familiezaken zelf binnen de daarvoor gestelde termijn een annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien de huurder, om welke reden dan ook, tot annulering van de reservering overgaat, verbeurt hij/zij ten behoeve van de beheerder een schadeloosstelling. Deze bedraagt:

50% van de totale op de faktuur vermelde huursom, zijnde de aanbetaling, te voldoen bij boeking van de kampeerplaats.

75% van de totale op de faktuur vermelde huursom, indien de annulering plaatsvindt tussen 2 maanden en 1 maand vóór de begindatum van de huurperiode valt.

85% van de totale op de faktuur vermelde huursom, indien de annulering tussen 1 maand en 1 week vóór de begindatum van de huurperiode valt.

100% van de totale op de faktuur vermelde huursom, indien de annulering korter dan 1 week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

Wij werken niet met vouchers die voor een volgend verblijf kunnen worden verzilverd.